Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Tüzük

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1– Derneğin adı “Türk Biyofizik Derneği”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

Madde 2– Derneğin amaçları:
a) Ülkemizde Biyofizik’in gelişmesini sağlamak, hastalıkların moleküler düzeyde nedenlerini araştırmak,
b) Yurt sathına yayılmış ilgili bilim adamları ile iletişimin yoğunlaştırılmasına yardımcı olmak, onların araştırmalarını desteklemek,
c) İlgili konularda bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak,
d) Bu çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurmak, Mediko Sosyal çalışmalarda bulunmaktır.
e) Derneğin siyasetle hiçbir ilişkisi yoktur.

Madde 3– Derneğe üye olma, üyelikten çıkma, çıkarılma şekil ve koşulları:
a) Derneğin amaçlarına uyan çalışmaları yapan ilgili Fakülteler mezunu olanlar Derneğe üye olabilirler. Dernekler Kanununun 16. maddesinde yazılı üye olma, üyelikten çıkma ve üye hakları saklıdır.
Derneğin üç çeşit üyesi vardır:
1- Asli üye,
2- Fahri üye,
3- Onur üyesi

Derneğin amaçlarına uygun çalışmaları sürdüren ve yüksek öğrenimini tamamlamış bulunan, Dernekler Kanununun 16. maddesindeki koşulları yerine getirenler asli üyeliğe kabul edilebilirler. Dernekler Kanununun 16. maddesindeki koşulları yerine getiren, Derneğin amaç çalışmalarını benimseyerek faydalı olan kişiler fahri üye olarak kabul edilebilirler. Fahri üyelerin Derneğe aidat ödemeleri zorunlu değildir. Genel Kurul’da oy hakları yoktur. Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Derneğin amaç ve çalışmalarına katkıda bulunan kişilere onur üyeliği verilir. Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulü için Dernekler Yasasının 16. Maddesindeki koşullar aranır. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için başvuruların en çok 30 gün içinde kabul veya reddine karar verir. Bu karar ilgiliye yazı ile bildirilir.

Madde 4– Üyeliğin sona ermesi:
Üyelerin Dernekler Kanununun 18. maddesindeki hakları saklıdır. Üye istediğinde istifa edebilir. Ancak, Dernekten istifa ederek ilişiğinin kesilmesini isteyen üyenin borçlarını ödemesi lazımdır. Dernek aleyhinde faaliyet gösteren üyenin durumu Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşmiş olur. Üyenin 30 gün içinde karara itiraz hakkı olup, bu süre kararın kendisine tebliğinden sonra başlar.

Madde 5– Dernek Organları:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Onur Kurulu
e) Yayın Kolu,
f) Sosyal Faaliyet Kolu

Madde 6– Genel Kurulun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı:
Dernek Genel Kurulu kütüğe kayıtlı üyelerin katılması ile oluşur. Genel Kurul olağan toplantıları iki yılda bir Eylül ayı içerisinde yapılır. Olağanüstü toplantı, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrı usulü ve yapılışı, Dernekler Kanunun 20., 21., 22., 23. ve 24. maddelerine göre Yönetim Kurulunca yapılır. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin isteği ile görüşülmesi istenen başka konular da gündeme alınır.

Madde 7– Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Yeter Sayıları: Dernekler Kanununun 26. maddesi uyarınca aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karar bağlanır:
a) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
b) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
d) Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarının yeniden saptanması,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Dernek organlarının seçilmesi,
g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki Dernek veya Kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması,
i) Derneğin feshedilmesi.

Genel Kurul Derneğin en yetkili organı olup, tüzükte belirtilen hususları Kanuna ve Dernek yararına uygun şekilde yerine getirmekle görevlidir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Genel Kurul görüştüğü her mesele için, gizli ve açık oylama usullerinden birini tercih edebilir. Bu hususun oylamaya geçilmeden önce Kurul üyelerine Divan Başkanlığınca bildirilmesi gerekir.

Madde 8– Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder, 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca iki yılda bir seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan, bir İkinci Başkan, bir Genel Sekreter, bir Sayman, bir Yayın Kolu Üyesi ve iki Sosyal Faaliyet Kolu Üyesi seçer.
Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Başkan Derneği temsil eder, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkan bulunmadığı zaman İkinci Başkan ona vekâlet eder ve Başkanın yaptığı işlerde ona yardım eder.

Yönetim Kurulunun Görevleri:
a) Genel kurulca verilen kararlar ve direktiflere göre görev yapmak,
b) Derneğin amacında belirtilen esaslara uygun faaliyetlerde bulunmak,
c) Üye kayıt, gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
d) Yıllık bütçe ile raporları ve Genel Kurul gündemini hazırlamak, defterleri tutmak,
e) Genel Kurulca verilecek yetkilere dayanarak sarf, alım-satım, anlaşma, işlem ve faaliyetlerde bulunmak,
f) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmektir.
Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması halinde Dernekler Kanununun 26. maddesi uygulanır.

Başkanın Görevleri:
Yönetim Kurulunu tüzük gereğince idare etmek ve Dernek işlerini düzenlemektir. Başkan acil durumlarda bir defada (1000 TL) harcama yetkisine sahiptir.

İkinci Başkanın Görevleri:
İkinci Başkan, Başkanın yardımcısıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde aynı yetkilere sahiptir.

Genel Sekreterin Görevleri:
Dernek İşlerini yürütmek ve yazışmaları idare etmektir. Genel Sekreter, Başkan veya
İkinci Başkanın imzasıyla birlikte kendi imzasının bulunması şartıyla banka hesaplarından para çekebilmek yetisini haizdir.

Sayman Üyenin Görevleri:
Dernek hesaplarını tutmak, Dernek Muhasebe memuru varsa, onu kontrol etmek ve mali raporları düzenlemektir.
Sayman üye, kendi imzası ve Başkan, İkinci Başkan veya Genel Sekreterden birinin imzası ile bankalardaki Dernek hesaplarından para çekmeye yetkilidir.

Madde 9– Denetleme Kurulu:
Genel Kurulca Dernek üyeleri arasından iki yılda bir seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Bunlar Derneğin hesap defterleri ile işlemlerini denetlemeye yetkili olup, altı ayı geçmeyen aralıklarla bu defter ve işlemleri denetlerler; denetleme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve devre sonunda Genel Kurula birer raporla bildirirler. Denetleme Kurulu, Dernek hesaplarının kontrolünde, tüzüğe ve Dernekler Kanununa aykırı aksaklıklar bulursa, bunları Yönetim Kuruluna bildirir. Dernekler kanunun 45., 46. ve 47. maddeleri gereği yapılan denetim sonuçlarını da Genel Kurula arz eder.

Madde 10– Onur Kurulu:
Genel Kurulca, Dernek üyeleri arasından iki yılda bir seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu, İhbar, Yönetim veya Denetleme Kurulunun isteği üzerine ilgili üyelerin durumlarının, gerektiğinde kendilerini de dinleme suretiyle inceler ve karar verir. Karar sonuçlarını ilgili kişilere ve Dernek ilgili organlarına yazılı olarak bildirir. Genel Kurulun onayını gerektiren kararlar, Genel Kurulca görüşülüp onaylanır.

Madde 11– Yayın ve Sosyal Faaliyet Kollarının Oluşumu ve Görevleri:
a) Yayın Kolu:
Dernek Başkanı, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulundan seçilecek bir üye Yayın Kolunu oluşturur.
b) Sosyal Faaliyet Kolu:
Yönetim kurulundan seçilen 1 üye ile Genel Kurulca, Dernek üyeleri arasından seçilen 2 üyeden oluşur. Yayın ve Sosyal Faaliyet Kolları Derneğin amaçlarına uygun faaliyette bulunurlar.

Madde 12– Tüzük Değişikliği:
Tüzük değişikliği Genel Kurulda görüşülerek oy çokluğu ile gerçekleştirilir.

Medde 13– Derneğin Feshi:
Dernekler Kanununun 49. maddesi gereğince Dernek, Genel Kurul tarafından feshedilebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler 21. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Dernek Gelir ve Giderleri:
Madde 14– Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Üyelerin verdikleri giriş aidatı ve yıllık aidat (giriş ve yıllık aidat öğretim üyeleri için
75 TL ve öğretim üyesi yardımcıları için 30 TL’dir.)
b) Her türlü bağış ve yardımlar,
c) Yayın kolları, yayın organları ve kurumlarından elde edilen gelirler,
d) Kongre, balo, konser, piyango ve spor faaliyetleri gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
e) Derneğin kurduğu vakıf ve kuruluşlardan sağlanacak gelirler.

Madde 15– Derneğin Giderleri:
a) Büro giderleri,
b) Personel giderleri,
c) Demirbaş eşya giderleri,
d) Yayın ve haberleşme giderleri,
e) Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak bilimsel vb. toplantı giderleri.

Madde 16– Derneğin Tutacağı Defterleri:
Dernek Saymanı, Dernekler Kanunu’nun 62. maddesinde yazılı defterleri notere tasdik ettirir, bunları ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde tutar.

Madde 17– Taşınmaz Mal Edinme:
Dernek, Dernekler Kanunu’nun 64. maddesinde yazılı hususları yerine getirmek suretiyle taşınmaz mallar edinebilir.

Madde 18– Dernek Mallarının Tasfiye Şekli:
Derneğin feshine Genel Kurul karar verir. Derneğin feshi Dernekler Kanunu’nun 43. maddesindeki fesihle ilgili işlemleri yerine getirmek suretiyle tüzel kişiliğini sona erdirebilir. Derneğin gerek feshi gerekse dağılması halinde İstanbul malları İstanbul Tıp Fakültesine; İstanbul dışındakiler ise Dernek amaçlarına uygun faaliyette bulunan en yakın sağlık kuruluşlarına bırakılır.

Kurucu Üyeler:
Prof. Dr. Ergin BERMEK
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Çapa İstanbul

Prof. Dr. Demir TİRYAKİ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Çapa İstanbul

Prof. Dr. Sina GÖKÇE
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Çapa İstanbul

Prof. Dr. Salih ÇELİK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır

Prof. Dr. İlhami DEMİREL
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Konya

Prof. Dr. Çiğdem ÖZESMİ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Prof. Dr. Kıymet SALBAŞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Araştırma Merkezi, Ankara

Doç. Dr. Rüstem NURTEN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Çapa İstanbul