Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

Kongre Bilim Kurulu’nun Görevleri

Kongre Bilim Kurulu’nun Görevleri

Kongre Bilimsel Kurulunun görev dağıtım ve paylaşımları Bilimsel Kurul Başkanı tarafından gerçekleştirilir.

i. Konferans ve panel konuları ile bunların sunumlarını yapacak kişilerin belirlenmesi:

Kongre Bilimsel Kurulu, Kongre kitapçığında veya davet mesajlarında belirtilen tarihler içerisinde kendisine iletilen konferans, panel sunumlarına ait önerileri değerlendirerek karara bağlar. Bu öneriler, konu başlığı, özet içerik, konuşmacılar ve süre gibi bilgileri kapsamalı ve konunun önemini belirten kısa bir ön yazı ekinde sunulmuş olmalıdır. Bilimsel kurul üyelerinden birisinin yapacağı bir çağırılı konferans önerisi, bu kurul tarafından uygun bulunması ve konuşmacının ulaşım ve/veya konaklama masrafları kendisince ya da dernek yönetimince karşılanması koşulu ile,programa alınabilir.

ii. Sözlü ve poster sunumlarının belirlenmesi:

Belirtilen tarihler içerisinde Kongre Sekreterliğine ulaşan ve Bilimsel Kurul Başkanına iletilen sözlü ve poster sunumlarına ait özetler bu kurulun en aziki üyesi tarafından değerlendirilir ve bu kurul tarafından karara bağlanır. Bilimsel Kurul gerektiğinde sözlü bildirim isteğini poster sunuma dönüştürebileceği gibi poster sunumu olarak önerilen bir çalışmanın, araştırıcıların görüşünü almak suretiyle, sözlü bildiri olarak sunulmasını da isteyebilir. Bir Bilimsel Kurul üyesi kendi adının bulunduğu sunuma ait özet için değerlendirme yapamaz. Bilimsel Kurul, değerlendirmeler esnasında gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerinden yararlanabilir.

iii. Sözlü ve poster sunumlarına ait ödüllerin belirlenmesi:

Kongre kitapçığında belirtilen ödül değerlendirmesi Bilimsel Kurul tarafından, bilimsel içerik, doğru Türkce kullanımı başta olmak üzere kendilerinin belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılır. Bir Bilimsel Kurul üyesi kendi adının bulunduğu sunum için değerlendirme yapamaz, puan veremez. Bilimsel Kurul üyelerinden kongreye katılanların sayısı 5 ten az ise Yönetim Kurulu, Kongreye katılmış Danışma Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yaparak Ödül Değerlendirme Kurulu’nu 5 kişiye tamamlar.

iv. Doçent adaylarına kendilerini tanıtma sunumları.

Doçent adaylarından istekli olmaları ve bu isteklerini Düzenleme Kurulu veya Bilimsel Kurul’a bildirmeleri halinde, kendilerini tüm üyelere tanıtmaları açısından bir sunum seansı ayrılabilir. Her bir aday için 15 dakikayı geçmeyecek bu sunumların özetlerine kongre kitapçıklarında yer verilmez.