Türk Biyofizik Derneği

TBD
Türk Biyofizik Derneği
Turkish Biophysics Association

6.⁠ ⁠Uluslararası 35.Ulusal Biyofizik Kongresi Bildiri/Poster ve Konferans/Panel Gönderim Kuralları.Duyuru no:2024/27 (28.06.2024).

6.⁠ ⁠Uluslararası 35.Ulusal Biyofizik Kongresi
04-07 Eylül 2024
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri.
Türk Biyofizik Derneği-Erciyes Üniversitesi Biyofizik AD
https://biophysics2024.org

I. Bildiri Gönderim Kuralları:•  Kongremize Türkçe veya İngilizce bildiri gönderimi isteğe bağlı Sözel & Poster bildiri tercihinize göre yapabilirsiniz. • Kongreye gönderilen bildiri özetleri sadece Online Bildiri Modülü üzerinden toplanacaktır. •Sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir. •Bildiri gönderimini sunan yazarın kongreye kayıt olduktan sonra özetini sisteme yüklemesi gerekmektedir.• Yazarların ad ve soyadları çalışmadaki sıralarına göre doldurulup, çalışmayı sunacak kişinin adının solunda bulunan “Sunucu Yazar” kutucuğu işaretlenmelidir.•Bildiriyi sunacak yazar ile bildiri özetini sisteme yükleyen katılımcının isminin eşleşmesi gerekmektedir.• Bildiri özetinin kongre kitabında yer alabilmesi için yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur.• Bildirileriniz ile ilgili iletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefonu numaranızı girmeyi unutmayınız. Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.• Bildiri özeti gönderme için son tarih 21  TEMMUZ 2024  olarak belirlenmiştir.

• Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılan panel ve  konferansın ayrıca bildirilerin sözel veya poster sunumu olmasına Bilim Kurulu karar verir.

• Toplantılarda sunulan sözel ve poster bildirileri arasında ödül verilecek çalışmalar Türk Biyofizik  Derneği (TBD) Kongre Düzenleme Yönergesi’ne göre Bilim Kurulu tarafından seçilir.

II. Bildiri Gönderim Kuralları:• Bildirilerin TBD’nin resmi web adresi üzerinden ilan edilmiş link üzerinden bildirilen son gönderim tarihine uygun olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir.•Bildiri başvurusu yapan ve bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır.• Bir yazar en fazla bir sözlü sunum olmak üzere en fazla iki sunum yapmak üzere başvurabilir. Daha fazla sayıda bildiride sunum yapmadan eş yazar olarak yer alabilir.• Yazarlar bildirilerinin “sözel” ve/veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler, ancak bildirilerin sunum şekilleri hakem değerlendirilmeleri doğrultusunda Bilim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

III. Bildiri Özeti Yazım Kuralları: Özetler hem Türkçe hem de İngilizce olarak ve yazım kurallarına dikkat edilerek hazırlanmalıdır.•Bildiri özeti (başlık, yazarlar ve kurum isimleri hariç) toplam 300 kelimeyi geçmemelidir.•Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 5 sözcük olmalıdır.•Toplam fotoğraf, tablo ve şekil sayısı 3’ü geçmemelidir.• Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında özel bir anlam ifade eden kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin sadece ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır.• Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılıp ardından parantez açılarak daha sonra kullanılacak olan kısaltılmış hali yazılmalıdır.

• Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
Örnek: A… Y….•  Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.• Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri açıkça belirtilmelidir.Örn: ……… Üniversitesi …… Fakültesi/Yüksek Okulu, …… Anabilim Dalı/Bölümü.•  Herhangi bir proje desteği veya araştırma desteği varsa özet sonunda belirtilmelidir.• Kongrede  sunulan çalışmaların etik kurul onayı yazarların sorumluluğundadır. Etik kurul onayı olmadığı tespit edilen bildiriler, özet ve abstract kitaplarından çıkartılacaktır.Türkçe Özet yapılandırılmış olmalı giriş ve amaç, yöntemler, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır:

–Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve hedefleri, test edilen hipotezi veya problem tanımlanmalıdır.

–Yöntemler: Yöntem(ler) ve denekler/hayvanlar, tedavi ve girişimler tanımlanarak açıklanmalıdır. İstatistiksel analiz yöntemleri yazılmalıdır.

–Bulgular: Olabildiğince açık bir dille yazılmalı ve varsa istatistiksel anlamlılık değerlerini (P değeri) mutlaka içermelidir.

–Sonuç: Veriler ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve bu sonuçların önemi vurgulanmalıdır.

•  İngilizce Özet (maximum 300 words excluding the title, authors and affiliations)

–Title, Authors, Affiliations

–Aim:

–Methods: 

–Results:

–Conclusions:

IV. Panel ve Konferans Gönderim Kuralları: • Panel ve Konferans gönderim kuralları “Sözlü Bildiri ve Poster Bildirisi İçin Özet Hazırlama Kuralları” n da belirtilen esaslara uyulacaktır.• Özetlerin her biri en fazla 300 kelime olacaktır. Bu sayıya panel başlığı, panelist ad ve soyadları, kurum bilgileri dahil edilmeyecektir.• Panel başvurusu Panel Başkanı tarafından yapılacaktır. Panel Başkanı panelin konu, kapsam ve katılımcıları konusunda panelistlerin onayını almakla sorumludur.• Panel, biri Panel Başkanı olmak üzere en az üç, en fazla beş panelistten oluşacaktır.• Panel toplam süresi 90 dakikadır. Bu süre, Panel Başkanının yapacağı giriş ve tanıtım konuşması ile panel konuşmaları arasında uygun şekilde bölüştürülecektir.• Panel Başkanı tarafından panelin bütünü için bir özet hazırlanacaktır. Bu özette, panelin konusu, anlam ve önemi, panelin kongre katılımcılarına ve biyofizik bilimine katkıları gibi konular üzerinde durulacaktır.• Panelistler kendi sunumlarıyla ilgili birer özet hazırlayacaktır. Özette konunun arka planı, boyutları, içerdiği bakış açıları, güncel gelişmelere katkıları gibi konular üzerinde durulacaktır.

Panel Öneri Formu web sayfamızda belgeler kısmından ulaşabilirsiniz.

Panel Öneri Formu için Tıklayınız: PDF  veya DOC.

V.  Bilim Kurulu’nun yazarlara geri bildirim vermesi ve bildirilerin reddine karar verme ölçütleri:Bilim Kurulu bildirilerin hakemler tarafından değerlendirlimeleri sonrası aynen kabulüne, değiştirilerek kabulüne veya reddine karar verebilir ve bu kararlara ait gerekçeleri bildiri sahipleriyle paylaşır.

VI  Sözel Bildiriler ve Posterler:•Sözel bildiriler, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek süreye göre (10 dakika sunum + 5 dakika tartışma) hazırlanacak, sunum tarih ve saatleri kongre internet sayfasında ilan edilecektir.•Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde 70 X 110 cm boyutlarında hazırlanacaktır.• Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih, saat ve yerde sergilenecektir.•Sergilenmemiş posterler ve sunulmayan sözlü bildiriler özet kitabında “sunulmamış” olarak belirtilecektir ya da çıkartılacaktır.• Bildiri özeti gönderme için son tarih 21  TEMMUZ 2024  olarak belirlenmiştir.• Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılan panel ve  konferansın ayrıca bildirilerin sözel veya poster sunumu olmasına Bilim Kurulu karar verir.• Toplantılarda sunulan sözel ve poster bildirileri arasında ödül verilecek çalışmalar Türk Biyofizik  Derneği (TBD) Kongre Düzenleme Yönergesi’ne göre Bilim Kurulu tarafından seçilir.